۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
هفته پژوهش
1397/09/25
15 آذر
1397/09/15
معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده با همکاری گروه حسابداری کارگاه اقتصادسنجی در پروژه های حسابداری با تاکید بر نرم افزار Eviews را برگزار نمود.
1397/09/13
مجموعه تصاویر
همایش «حسابداران و بخش عمومی»
1397/09/17

 • همایش «حسابداران و بخش عمومی»همایش «حسابداران و بخش عمومی»
  همایش «حسابداران و بخش عمومی»
 • همایش «حسابداران و بخش عمومی»همایش «حسابداران و بخش عمومی»
  همایش «حسابداران و بخش عمومی»
 • همایش «حسابداران و بخش عمومی»همایش «حسابداران و بخش عمومی»
  همایش «حسابداران و بخش عمومی»
 • همایش «حسابداران و بخش عمومی»همایش «حسابداران و بخش عمومی»
  همایش «حسابداران و بخش عمومی»
 • همایش «حسابداران و بخش عمومی»همایش «حسابداران و بخش عمومی»
  همایش «حسابداران و بخش عمومی»
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.