۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
روساي پيشين

   

دكترمحمد علي بابايي


رشته تحصيلي : مديريت
مرتبه علمي : دانشيار

دوره رياست:   1394-1391

شماره تلفن مستقيم :85692745
    شماره تلفن داخلي :2745

آدرس پست الكترونيكي :mabzak@yahoo.com   
وب سايت شخصي
وضعيت كنوني: عضو هيئت علمي گروه مديريت

   


دكتر منيژه حقيقي نسب


رشته تحصيلي : مديريت 
مرتبه علمي : دانشيار

دوره رياست:   1391-1388 

شماره تلفن مستقيم :85692918
    شماره تلفن داخلي :2918

آدرس پست الكترونيكي :mhaghighinasab@alzahra.ac.ir
 وب سايت شخصي 
وضعيت كنوني: عضو هيئت علمي گروه مديريت
    
  

             
دكتر سوسن باستاني

  
رشته تحصيلي : جامعه شناسي
مرتبه علمي : 
استاد

دوره رياست:     1388-1384

شماره تلفن مستقيم :85692376
    شماره تلفن داخلي: 2376
آدرس پست الكترونيك :sbastani@alzahra.ac.ir 
وب سايت شخصي
وضعيت كنوني: مدير گروه رشته مطالعات خانواده   
دكتر بيژن لطيف

رشته تحصيلي : مديريت استراتژيك
مرتبه علمي :
استاديار

دوره رياست :     1384-1377

شماره تماس : 
آدرس پست الكترونيك:
وضعيت كنوني : بازنشسته
 
   
 

دكترخديجه سفيري

رشته تحصيلي : جامعه شناسي 
مرتبه علمي : استاد

دوره رياست:    1377-1374

شماره تلفن مستقيم :85692400
    شماره تلفن داخلي :2400

آدرس پست الكترونيكي :kh.safiri@alzahra.ac.ir

وب سايت شخصي 
وضعيت كنوني : مدير گروه رشته علوم اجتماعي
       
دكتر ايرج توتونچيان             
رشته تحصيلي : اقتصاد توسعه
مرتبه علمي : استاد

دوره رياست : 1374-1370

شماره تماس : 
آدرس پست الكترونيك: 
وضعيت كنوني : بازنشسته

 

  


 


 

   

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/20
تعداد بازدید:
975
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.