۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
گروه اقتصاد
دکتر زهرا افشاری
مدیرگروه
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692419
    شماره تلفن داخلی :2419
آدرس پست الکترونیکی :z.afshari@alzahra.ac.ir  
               وب سایت شخصی
   
   
 دکتر فاطمه بزازان
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692757
    شماره تلفن داخلی :2757
آدرس پست الکترونیکی :fbazzazan@alzahra.ac.ir
         وب سایت شخصی

   
دکتر مهدی پدرام
              رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692760
    شماره تلفن داخلی :2760
 آدرس پست الکترونیکی: mehdipedram@alzahra.ac.ir

               وب سایت شخصی
 

   
دکترحسین راغفر
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :raghfar@alzahra.ac.ir
   وب سایت شخصی

   
دکتر موسی خوش کلام خسروشاهی
معاون گروه
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم:2880
    شماره تلفن داخلی:85692880
آدرس پست الکترونیک:m.khosroshahi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
   
دکتر صدیقه عطرکار روشن
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692379
    شماره تلفن داخلی:2379
آدرس پست الکترونیک:s.a.roshan@alzahra.ac.ir
                وب سایت شخصی
 
 
   
دکترابوالفضل شاه آبادی
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:استاد 
شماره تلفن مستقیم:85692752
    شماره تلفن داخلی: 2752
آدرس پست الکترونیک:a.shahabadi@alzahra.ac.ir
                    وب سایت شخصی

 
   
دکترشمس الله شیرین بخش
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692401
    شماره تلفن داخلی:2401
آدرس پست الکترونیک:sh.shirinbakhsh@alzahra.ac.ir
             وب سایت شخصی
  

 
دکتراسماعیل صفرزاده
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم: 88058491
    شماره تلفن داخلی:2718-2417
آدرس پست الکترونیک: e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
                     وب سایت شخصی
 
   
دکتر زهرا عزیزی
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692988
    شماره تلفن داخلی:2988
آدرس پست الکترونیک:z.azizi@alzahra.ac.ir
              وب سایت شخصی

   
دکترحمید کرد بچه
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692752
    شماره تلفن داخلی:2752
آدرس پست الکترونیک:h.kordbacheh@alzahra.ac.ir
               وب سایت شخصی
 


 
دکتر میرحسین موسوی
رشته تحصیلی:اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692418
    شماره تلفن داخلی:2417-2418
آدرس پست الکترونیک:hmousavi@alzahra.ac.ir
            وب سایت شخصی
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/14
تعداد بازدید:
1142
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.