۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
كارشناسان

خانم فاطمه قرنلی

مسئول دفتر دانشکده

تلفن :                   85692417
                              85692418
                              88058491
فکس:                  88047862           
 
خانم ژیلا فتحی

کارشناس آموزش  

مقطع : دکتری
حسابداری- اقتصاد - مدیریت - جامعه شناسی
تلفن : 85692415
 

خانم سهیلا گشاده دل 

مسئول اداره آموزش و کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
مدیریت MBA
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش سیستم های اطلاعاتی
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش کسب و کار
تلفن: 85692915


خانم مریم مرادی

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
اقتصاد انرژی
حسابداری
تلفن: 85692436  
 
خانم مریم صفری

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
جامعه شناسی
پژوهش علوم اجتماعی
مطالعات زنان: گرایش زن و خانواده-گرایش حقوق زن در اسلام

تلفن : 85692874
خانم حوریه پرویزی

کارشناس آموزش

مقطع: کارشناسی
علوم اجتماعی-مطالعات خانواده 
 تلفن : 85692437
 
خانم ساره محمدی

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی
علوم اقتصادی - حسابداری
تلفن :85692424  


خانم میمنت صدیقی

کارشناس آموزش

 مقطع :کارشناسی
مدیریت بازگانی- مدیریت مالی - حقوق
تلفن: 85692879
 
خانم سعیده صفر

کارشناس گروه

کارشناس گروه علوم اجتماعی-مطالعات
تلفن : 85692761