چهارشنبه 26 مهر 1396
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه مدیریت

.آقای دکتر اسماعیل مشیری

استادیار                
دکترای مدیریت

 آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

...................................................................

 
 

  خانم دکتر فرشته قشقایی عبدی 

استادیار                
دکترای مدیریت دولتی 

 آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

...................................................................

 
 

 آقای دکتر سید علی علوی 

استادیار                
دکترای مدیریت بازرگانی 

 آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

..........................................................

 

 آقای دکتر حسین راشد

مربی
فوق لیسانس مدیریت

آدرس پست الکترونیک:
 ho_rashed@yahoo.com

 

 

 
   
   

 

دی ان ان evoq