۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
روساي پيشين

   

 

دکترحمید کرد بچه


رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست: 1397-1394
شماره تلفن مستقیم :85692752a
شماره تلفن داخلی :2752
آدرس پست الکترونیکی:
h.kordbacheh@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد

 
  

دکترمحمد علی بابایی

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست:   1394-1391
شماره تلفن مستقیم :85692745
    شماره تلفن داخلی :2745

آدرس پست الکترونیکی :mabzak@yahoo.com   
وضعیت کنونی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت

   


دکتر منیژه حقیقی نسب

رشته تحصیلی : مدیریت 
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست:   1391-1388 

شماره تلفن مستقیم :85692918
 شماره تلفن داخلی :2918آدرس پست الکترونیکی :mhaghighinasab@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت    
  

             
دکتر سوسن باستانی

رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : 
استاد
دوره ریاست:     1388-1383
شماره تلفن مستقیم :85692376
    شماره تلفن داخلی: 2376
آدرس پست الکترونیک :sbastani@alzahra.ac.ir 
وضعیت کنونی: مدیر گروه رشته مطالعات خانواده   
دکتر بیژن لطیف
رشته تحصیلی : مدیریت استراتژیک
مرتبه علمی :
استادیار
دوره ریاست :     1383-1377
شماره تماس : 
آدرس پست الکترونیک:
وضعیت کنونی : بازنشسته
 
   
 

دکترخدیجه سفیری
رشته تحصیلی : جامعه شناسی 

مرتبه علمی : استاد
دوره ریاست:    1377-1374
شماره تلفن مستقیم :85692400
    شماره تلفن داخلی :2400

آدرس پست الکترونیکی :kh.safiri@alzahra.ac.ir

وضعیت کنونی : مدیر گروه رشته علوم اجتماعی       
دکتر ایرج توتونچیان             
رشته تحصیلی : اقتصاد توسعه
مرتبه علمی : استاد
دوره ریاست : 1374-1370
شماره تماس : 
آدرس پست الکترونیک: 
وضعیت کنونی : بازنشسته

 

  


 


 

   

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/18
تعداد بازدید:
2858
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.