۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
كارشناسان

خانم مهسا صادقی
مسئول دفتر 

تلفن :                  85692417
                            85692418
                            88058491
فکس:                 88047862

پست الکترونیک:
socialeconomic@alzahra.ac.ir


                         

خانم سهیلا گشاده دل
کارشناس مسئول
مسئول اداره آموزش و کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
مدیریت مالی
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش سیستم های اطلاعاتی
مدیریت کسب و کار-MBA
تلفن: 85692915
پست الکترونیک:
s.goshadehdel@alzahra.ac.ir 

               

خانم ژیلا فتحی
کارشناس آموزش

مقطع : دکتری
حسابداری-اقتصاد-مدیریت بازاریابی بین الملل
مدیریت بانکداری-جامعه شناسی
مقطع : کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش کسب و کارالکترونیکی
تلفن : 85692415
پست الکترونیک:
j.fathi@alzahra.ac.ir


 

 

خانم مریم مرادی
کارشناس آموزش

مقطع: کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
اقتصاد انرژی
حسابرسی و حسابداری مدیریت
حسابداری(ورودی های 96 و ماقبل)
تلفن: 85692436
پست الکترونیک:
ma.moradi@alzahra.ac.ir

  
 

خانم مریم صفری
کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
جامعه شناسی
پژوهش علوم اجتماعی
مطالعات زنان: گرایش زن و خانواده-گرایش حقوق زن در اسلام
توسعه محلی
حسابداری(ورودی های 97 به بعد)
تلفن : 85692874
پست الکترونیک:
ma.safari@alzahra.ac.ir


خانم حوریه پرویزی
کارشناس آموزش

مقطع: کارشناسی
علوم اجتماعی
مطالعات خانواده
حقوق(ورودی های 97 -  98 مربوطه)
تلفن : 85692437
پست الکترونیک:
h.parvizi@alzahra.ac.ir

 

خانم سعیده صفر
کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی
علوم اقتصادی
حسابداری
حقوق ورودی 96
تلفن :85692424
پست الکترونیک:
s.safar@alzahra.ac.ir 

خانم میمنت صدیقی
کارشناس آموزش

مقطع :کارشناسی
مدیریت بازگانی
مدیریت مالی 
حقوق (ورودی 95 و ماقبل - 98 مربوطه)
تلفن: 85692879
پست الکترونیک:
m.sedighi@alzahra.ac.ir

 

خانم فاطمه شالباف
کارشناس گروه

مدیریت
حقوق
مطالعات خانواده
تلفن: 85692426
پست الکترونیک:
f.shalbaf@alzahra.ac.ir

 

خانم ملیحه محمدی
کارشناس گروه

حسابداری
اقتصاد
علوم اجتماعی
تلفن: 85692762
پست الکترونیک:
m.mohammadi@alzahra.ac.ir

       

آقای رضا حبیب الهی
کارشناس مالی 

تلفن : 85692413
پست الکترونیک:

              
  

خانم زهرا حاج موسی
کارشناس مسئول

کارشناس فناوری اطلاعات- مسئول سایت
تلفن:85692913
پست الکترونیک:
 hajmoosa@alzahra.ac.ir

خانم ناهید خاسب
کارشناس کتابخانه

بخش امانت و کتب مرجع(کتابخانه مرکزی)
تلفن : 85692423
پست الکترونیک:
na.khaseb@alzahra.ac.ir


 

خانم اعظم پاک خصال
کارشناس مسئول پژوهش

کارشناس امور بین الملل - نشریات
تلفن :85692375
پست الکترونیک:
azam_pakkhesal@yahoo.com


 

خانم اعظم امیری خواه

کارشناس پژوهش

نشریات-پست داک-هسته های پژوهشی
تلفن :85692881
پست الکترونیک:
a.amirykhah@alzahra.ac.ir


 
 

خانم فاطمه مغربی
کارشناس پژوهش

همایش و نشست های تخصصی- نشریات
تلفن : 85692407
پست الکترونیک:
fatemeh51maghrebi@gmail.com


خانم زهرا شهرابی فراهانی
کارشناس

ترفیع -ارتقاء -گرنت-گلستان-ارزیابی عملکرد
تلفن: 85692914
پست الکترونیک:
zahra.farahani.41@gmail.com

 تاریخ به روز رسانی:
1399/04/03
تعداد بازدید:
21042
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.