۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
گروه علوم اجتماعی


   

دکترمنصوره اعظم آزاده

رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692760
شماره تلفن داخلی :2760
آدرس پست الکترونیکی : m.azadeh@alzahra.ac.ir

 


 

   

دکترسوسن باستانی

رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692376
شماره تلفن داخلی :2376
آدرس پست الکترونیکی :sbastani@alzahra.ac.ir
              وب سایت شخصی


   
  
 

دکترمهسا رجب لاریجانی
معاون گروه

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692758
شماره تلفن داخلی:2758
آدرس پست الکترونیک:m.larijani@alzahra.ac.ir
                  وب سایت شخصی
 
  

دکترخدیجه سفیری
مدیرگروه

رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692400
شماره تلفن داخلی :2400
آدرس پست الکترونیکی :kh.safiri@alzahra.ac.ir

وب سایت شخصی         

دکترمریم قاضی نژاد

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85693030
شماره تلفن داخلی: 3030
آدرس پست الکترونیک:m.ghazinejad@alzahra.ac.ir

                وب سایت شخصی


   

دکترافسانه کمالی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692400
شماره تلفن داخلی:2400
آدرس پست الکترونیک:a.kamali@alzahra.ac.ir
                    وب سایت شخصی

 
   

دکتر مرضیه موسوی خامنه

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692376
    شماره تلفن داخلی:2376
آدرس پست الکترونیک: m.mousavi@alzahra.ac.ir

                    وب سایت شخصی
 
   

دکترسید یعقوب موسوی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692751
شماره تلفن داخلی:2751
آدرس پست الکترونیک:y.mousavi91@alzahra.ac.ir 
                وب سایت شخصی

   

دکترشراره مهدی زاده

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692391
شماره تلفن داخلی:2391
آدرس پست الکترونیک:sh.mehdizadeh@alzahra.ac.ir

           وب سایت شخصی
 

 

  


 

 تاریخ به روز رسانی:
1399/01/20
تعداد بازدید:
5380
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.