۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
1397/06/14 میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
- ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مبدأ به مدیریت امور آموزشی
- دریافت فرم انتخاب واحد از مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به دانشکده مربوطه برای درج کد درس و تعیین گروه درسی
- تأیید مدیر گروه مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تخصیص شماره دانشجویی
- ثبت انتخاب واحدهای اخذ شده در مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به مسؤول مالی معاونت آموزشی واریز شهریه
 
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.