۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد

پيوندهاي مفيد

نام سازمان
1 دانشكده مديريت دانشگاه تهران
2 دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
3 دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
4 دانشكده مديريت دانشگاه خوارزمي
5 دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي
6 دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
7 انجمن مديريت ايران
8 سازمان مديريت صنعتي
9 موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي
10 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
11 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران
12 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
13 كتابخانه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
14 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
15 پژوهشكده سياست گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف
16 مركز تحقيقات سياست علمي كشور
17 نشريه علمي-پژوهشي مديريت برند
18 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت بازرگاني
19 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت فردا
20 فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني
21 فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني
22 فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني
23 فصلنامه چشم انداز مديريت
24 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت دولتي
25 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت نوآوري
26 فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش هاي مديريت در ايران
27 پژوهشنامه مديريت اجرايي
28 پژوهش هاي مديريت عمومي
29 فصلنامه علوم مديريت ايران
30 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت سازمان هاي دولتي
31 فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت
32 فصلنامه‌ علمي-پژوهشي مديريت فناوري اطلاعات
33 پژوهشنامه علمي-پژوهشي پردازش و مديريت اطلاعات
34 فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات مديريت فناوري اطلاعات
35 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت صنعتي
36 فصلنامه مطالعات دانش شناسي
37 فصلنامه مديريت توسعه و تحول
38 فصلنامه‌ علمي-پژوهشي فرايند مديريت و توسعه
39 دوفصلنامه علمي-پژوهشي مديريت بحران
40 دوفصلنامه علمي-پژوهشي انديشه مديريت راهبردي
41 فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت گردشگري
42 فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات مديريت بهبود و تحول
43 فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات مديريت صنعتي
44 پژوهشنامه مديريت بازاريابي
45 نشريه علمي-پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين
46 مجله مديريت بازاريابي
47 فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات مالي
48 فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات تجربي حسابداري مالي
49 فصلنامه علمي-پژوهشي چشم انداز مديريت مالي
50 فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد مديريت مالي

دريافت فايل لينك هاي مفيد

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/07
تعداد بازدید:
6122
گروه مدیریت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.