۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت

پژوهشگران پسا دکتری

 اسامی به روز شده پژوهشگران پژوهشگران پسا دکتری 
  
 گروه اقتصاد 
  
دکتر زینب شفیعی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
نام استاد میزبان : آقای دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :zeinab.shafiei@gmail.com
دوره حضور : از مهرماه1397 تا کنون
وب سایت شخصی
 
  

دکتر رحیم کیالاشکی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی:علوم اقتصادی
نام استاد میزبان :آقای دکتر شمس الله شیرین بخش
شماره تلفن مستقیم:85692744
شماره تلفن داخلی:2744
آدرس پست الکترونیک:r.kia@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  
دکتر فرهاد ترحمی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : برنامه ریزی اقتصادی
نام استاد میزبان : خانم دکتر فاطمه بزازان
شماره تلفن مستقیم :85692775
شماره تلفن داخلی :2775
آدرس پست الکترونیکی :f.tarahomi@alzahra.ac.ir
دوره حضور : از مهرماه1397 تا کنون
وب سایت شخصی
 
  

دکترمژگان سمندرعلی اشتهاردی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : اقتصاد نوآوری
نام استاد میزبان :آقای دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آ
درس پست الکترونیکی:m.eshtehardi@alzahra.ac.ir
دوره حضور:1395 الی 1396
وب سایت شخصی

 
  

دکتر نرگس حاجی ملا درویش
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : اقتصاد رفتاری و تجربی
نام استاد میزبان :آقای دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :n.moladarvish@alzahra.ac.ir
دوره حضور: 1395الی 1396
وب سایت شخصی

 
  

دکتر مریم سلیمانی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :خانم دکتر افشاری
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  
دکتر کبری سنگری مهذب
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر راغفر
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
دکتروحید امیدی 
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر شاه آبادی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
گروه حسابداری  
  
دکتر پور جلالی
گروه حسابداری
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان : آقای دکتر علی رحمانی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :
دوره حضور :
وب سایت شخصی
 
  
دکتر سعید همایون (فرصت مطالعاتی)
گروه حسابداری
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان : آقای دکتر علی رحمانی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :
دوره حضور :
وب سایت شخصی 
 
  
گروه علوم اجتماعی  
  

دکتر آرمین امیر
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر سفیری
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  

دکتر محسن زهری
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر آزاده
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  

دکتر احسان حمیدی زاده
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر باستانی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
 
  
 دکتر علی دادگر
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :آقای دکتر سید یعقوب موسوی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی
 
  
گروه مدیریت  
  
دکتر فاطمه عباسی
گروه مدیریت
رشته تحصیلی :فناوری اطلاعات
نام استاد میزبان :خانم دکتر آمنه خدیور
شماره تلفن مستقیم :2885
شماره تلفن داخلی :85692885
آدرس پست الکترونیکی :f.abbasi@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی
 
  
دکتر الهام ابراهیمی
گروه مدیریت
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :آقای دکتر بابایی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی
 
  
دکتر محمد مهدی ابریشم کار
گروه مدیریت
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
نام استاد میزبان : خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری
شماره تلفن مستقیم :85692594
شماره تلفن داخلی :2594
آدرس پست الکترونیکی : :drabrishamkar@yahoo.com
دوره حضور : 1397 تا کنون
وب سایت شخصی 
 
  
گروه مطالعات زنان و خانواده  
  

دکتر مریم احمدیان
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 

 

   

دکتر تئو لی کین
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:

وب سایت شخصی   

خانم دکتر فارسی نژاد
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر شعاع کاظمی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
 
  
دکتر علی درهوشت
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
دکتر نادر آل ابراهیم 
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  

  
 


 

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/31
تعداد بازدید:
4290
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.