۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

پژوهشگران پسا دکتری

 پژوهشگران پسا دکتری 
  
 گروه اقتصاد 
  
خانم دکتر زینب شفیعی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
نام استاد میزبان : آقای دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :zeinab.shafiei@gmail.com
دوره حضور : از مهرماه1397 تا کنون
وب سایت شخصی
 
  
آقای دکتر فرهاد ترحمی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : برنامه ریزی اقتصادی
نام استاد میزبان : خانم دکتر فاطمه بزازان
شماره تلفن مستقیم :85692775
شماره تلفن داخلی :2775
آدرس پست الکترونیکی :f.tarahomi@alzahra.ac.ir
دوره حضور : از مهرماه1397 تا کنون
وب سایت شخصی
 
  

خانم دکترمژگان سمندرعلی اشتهاردی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی : اقتصاد نوآوری
نام استاد میزبان :آقای دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آ
درس پست الکترونیکی:m.eshtehardi@alzahra.ac.ir
دوره حضور:1395 الی 1396
وب سایت شخصی

 
  

خانم دکتر مریم سلیمانی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :خانم دکتر افشاری
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  
خانم دکتر زهرا اسد الهی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر راغفر
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 
  
آقای دکتر حامد خلیلی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر راغفر
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 
  
آقای دکتر علی اصغر معینی
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر راغفر
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 
  
آقای دکتروحید امیدی 
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر شاه آبادی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
خانم دکتررقیه پوران
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر شاه آبادی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 
  
خانم دکترثمینه قاسمی فر
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر شاه آبادی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 
  
خانم دکترراضیه داوری کیش
گروه اقتصاد
رشته تحصیلی :اقتصاد
نام استاد میزبان :آقای دکتر شاه آبادی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 
  
گروه حسابداری  
  
آقای دکتر علی شیرزاد
گروه حسابداری
رشته تحصیلی :حسابداری
نام استاد میزبان : آقای دکتر علی رحمانی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :a.shirzad@alzahra.ac.ir
دوره حضور :از خردادماه 1401 تا کنون
وب سایت شخصی
 
  
خانم دکتر مرضیه نوراحمدی
گروه حسابداری
رشته تحصیلی :مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی 
نام استاد میزبان : آقای دکتر علی رحمانی
شماره تلفن مستقیم :88044051
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :m.nourahmadi@alzahra.ac.ir
دوره حضور :از تیرماه 1401 تا کنون 
وب سایت شخصی 
 
  
گروه علوم اجتماعی  
  

آقای دکتر آرمین امیر
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر سفیری
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  

آقای دکتر محسن زهری
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر آزاده
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
  

آقای دکتر احسان حمیدی زاده
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر باستانی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
 
  
آقای دکتر علی دادگر
گروه علوم اجتماعی
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :آقای دکتر سید یعقوب موسوی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی
 
  
گروه مدیریت  
  
خانم دکتر فاطمه عباسی
گروه مدیریت
رشته تحصیلی :فناوری اطلاعات
نام استاد میزبان :خانم دکتر آمنه خدیور
شماره تلفن مستقیم :2885
شماره تلفن داخلی :85692885
آدرس پست الکترونیکی :f.abbasi@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی
 
  
خانم دکتر الهام ابراهیمی
گروه مدیریت
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :آقای دکتر بابایی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی
 
  
آقای دکترسید جابر علویون
گروه مدیریت
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر عبدالوند
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
آقای دکتر محمد مهدی ابریشم کار
گروه مدیریت
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
نام استاد میزبان : خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری
شماره تلفن مستقیم :85692594
شماره تلفن داخلی :2594
آدرس پست الکترونیکی : :drabrishamkar@yahoo.com
دوره حضور : 1397 تا کنون
وب سایت شخصی 
 
  
گروه مطالعات زنان و خانواده  
  

آقای دکتر تئو لی کین
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:

وب سایت شخصی   

خانم دکتر فارسی نژاد
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر شعاع کاظمی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی

 
 
  
خانم دکتر علی درهوشت
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
آقای دکتر نادر آل ابراهیم 
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
 
  
خانم دکتر خدیجه آبادیان
مطالعات زنان و خانواده
رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی  
 

  
 


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/17
تعداد بازدید:
6777
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.